Home / Aktualności / Zaproszenie na XXXV sesje Rady Powiatu we Włodawie
ratusz

Zaproszenie na XXXV sesje Rady Powiatu we Włodawie

RADA POWIATU WE WŁODAWIE informuje, że dnia 30 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu we Włodawie IV kadencji.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
2. Informacja z realizacji projektu „Wirtualne powiaty”.
3. Przyjęcie protokołów z XXXII sesji, XXXIII i XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie IV kadencji.
4. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej Nr 1704L i ustalenia jej nowego przebiegu;
6.2. zaliczenia odcinka drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej i ustalenia przebiegu drogi powiatowej;
6.3. udzielenia dotacji na odnowienie i ochronę przed zniszczeniem nagrobków na włodawskich cmentarzach;
6.4. przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Sokołowskiego i Sejmowej we Włodawie;
6.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodawie, stanowiących własność Powiatu Włodawskiego;
6.6. nabycia na własność Powiatu Włodawskiego w formie darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Okunince;
6.7. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie za 2013 rok;
6.8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Wola Uhruska na organizację imprezy pn. „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże – Adamczuki 2014”;
6.9. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2017;
6.10. zmian w budżecie powiatu na 2014 r.;
6.11. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu we Włodawie
z wykonania budżetu powiatu za 2013 r.;
6.12. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2013 r.
7. Sprawozdania :
7.1. Gminy Miejskiej Włodawa z wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej za 2013 r.;
7.2.z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku;
7.3. z działalności organizatora pieczy zastępczej w Powiecie Włodawskim w roku 2013;
7.4. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie w roku 2013.
8. Informacje:
8.1. o skali nielegalnego budownictwa na terenie Powiatu Włodawskiego w 2013 r.;
8.2. z działalności Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w Różance za 2013 rok;
8.3. z działalności Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie za 2013 r.;
8.4. dotycząca sytuacji epidemiologicznej i ocena stanu sanitarnego Powiatu Włodawskiego za 2013 r.;
8.5. z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie za 2013 r.;
8.6. ocena zasobów pomocy społecznej przedłożona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie;
8.7. „Bezrobocie w powiecie włodawskim – jego skutki i zapobieganie. Analiza za 2013 rok.”;
8.8. z działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie w roku 2013;
8.9. o przygotowaniu pod względem sanitarnym nadzorowanych obiektów i miejscowości turystycznych do letniego sezonu turystyczno-wypoczynkowego w 2014 r.;
8.10. „Plan zabezpieczenia sezonu turystycznego w 2014 roku na terenie powiatu włodawskiego”.
9. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
11. Dyskusja.
12. Zakończenie obrad.

źródło: Starostwo Powiatowe we Włodawie

About TV Włodawa

32 odwiedzających teraz
2 gości, 30 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 33 o godz. 12:07 am UTC
Ten miesiąc: 55 o godz. 09-13-2023 10:04 am UTC
Ten rok: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC