Home / Aktualności / Włodawa: Opłata od posiadania psa
DUŻA MASKOTKA-PIES-FUNDATOR-P.STEFAŃSCY-WŁODAWA

Włodawa: Opłata od posiadania psa

Opłata od posiadania psa płatna jest bez wezwania, w terminie do 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku zapłaty opłaty po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku zaistnienia sytuacji, która powodowałaby wygaśnięcie obowiązku uiszczenia przez podatnika opłaty od posiadania psów należy o tym fakcie osobiście lub pisemnie poinformować niezwłocznie organ podatkowy.

Dotyczy:     Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn.zm.) na terenie miasta Włodawa pobierana jest opłata od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) – z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

źródło : http://um.wlodawa.eu/

About TV Włodawa

5 odwiedzających teraz
0 gości, 5 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 9 o godz. 01:08 am UTC
Ten miesiąc: 29 o godz. 05-01-2024 01:42 am UTC
Ten rok: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC