Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / Użytkowanie wieczyste zmienia się w prawo własności
Sąd

Użytkowanie wieczyste zmienia się w prawo własności

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z poźn. zm) z dniem 1 stycznia 2019 r.

prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności. 

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

  • mieszkalnymi jednorodzinnymi,
  • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
  •   o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.


Przez pojęcie budynku mieszkalnego (na podstawie ustawy prawo budowlane) należy rozumieć budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. W związku z powyższym przekształceniu nie podlegają grunty zabudowane budynkami letniskowymi w terenach rekreacyjnych

Opłatę przekształceniową należną za 2019 rok wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r., natomiast za 2020 rok w terminie do 31 marca 2020 r., a za kolejne lata do 31 marca każdego roku.

 

Podstawą ujawnienia własności gruntu w księdze wieczystej będzie zaświadczenie wydane przez Starostę Włodawskiego.

Zaświadczenia będą wydawane z urzędu w terminie 12 miesięcy, a na wniosek właściciela w terminie
4 miesięcy.

 

Wysokość opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata ta będzie wnoszona przez 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

 

Właściciel gruntu może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat.

 

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługują następujące bonifikaty.

 

60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło
przekształcenie;

50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu Skarbu Państwa jest brak zaległości z tytułu użytkowania wieczystego za grunt związany z przedmiotem przekształcenia. Bonifikata nie przysługuje właścicielom lokali użytkowych.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czy też zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej można składać w Starostwie Powiatowym we Włodawie w godzinach  urzędowania.

 

Dotychczasowi użytkownicy wieczyści, których nieruchomości zostały objęte przekształceniem nie wnoszą już opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

About TV Włodawa

28 odwiedzających teraz
1 gości, 27 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 34 o godz. 12:35 am UTC
Ten miesiąc: 212 o godz. 08-04-2019 01:03 pm UTC
Ten rok: 398 o godz. 02-24-2019 11:41 am UTC