Home / Aktualności / Sześciolatki w szkole. Ankieta tylko dla zdrowych dzieci
ksiazki

Sześciolatki w szkole. Ankieta tylko dla zdrowych dzieci

Czte­ry lata po ogło­sze­niu re­for­my pań­stwo bada, czy sze­ścio­lat­ki są zdol­ne cho­dzić do szko­ły – usta­li­ła „Rzecz­po­spo­li­ta”. Jed­nak w an­kie­tach biorą udział wy­łącz­nie w pełni spraw­ne dzie­ci. Eks­per­ci mówią wręcz o skan­da­lu.
Pro­wa­dzą­cy ba­da­nia In­sty­tut Badań Edu­ka­cyj­nych, nad­zo­ro­wa­ny przez Mi­ni­ster­stwo Edu­ka­cji Na­ro­do­wej, wy­klu­czył z an­kiet dzie­ci, które z róż­nych przy­czyn nie na­dą­ża­ją za ró­wie­śni­ka­mi (z orze­cze­niem o wcze­snym wspo­ma­ga­niu roz­wo­ju). Takie dzie­ci nie są jed­nak zwol­nio­ne z obo­wiąz­ku szkol­ne­go. We­dług eks­per­tów do­ty­czy to nawet co dzie­sią­te­go ucznia.


- Przede wszyst­kim mamy tu do czy­nie­nia z dys­kry­mi­na­cją. Po dru­gie, po­ja­wia się py­ta­nie o to, jak są wy­dat­ko­wa­ne pu­blicz­ne pie­nią­dze. Za­sta­na­wiam się, czy nie po­wi­nien zająć się tym pro­ku­ra­tor – mówi Kry­sty­na Ły­bac­ka, była mi­ni­ster edu­ka­cji, od­no­sząc się nie tylko do spóź­nie­nia ba­da­nia, ale i jego wy­so­kie­go kosz­tu, tj. 3,9 mln zł.

Dla­cze­go ba­da­nie obej­mu­je wy­łącz­nie zdro­we dzie­ci? Jak po­in­for­mo­wa­ła „Rzecz­po­spo­li­tą” rzecz­nicz­ka IBE Na­ta­lia Ski­pie­trow, dzie­ci z pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi bądź za­bu­rze­nia­mi w roz­wo­ju wy­ma­ga­ją od­ręb­ne­go po­dej­ścia. Za­zna­czy­ła, że IBE za­le­ża­ło na tym, by chore lub nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci nie od­czu­wa­ły dys­kom­for­tu.

Jak jed­nak pod­kre­śla dzien­nik, pani rzecz­nik nie od­nio­sła się do faktu, że zde­cy­do­wa­na więk­szość z tych dzie­ci cho­dzi z ró­wie­śni­ka­mi do zwy­kłych szkół.

We­dług IBE ba­da­nia po­słu­żą opra­co­wa­niu wnio­sków i wy­tycz­nych dla re­for­my sys­te­mu oświa­ty, „w tym ob­ni­że­nia wieku, od któ­re­go dzie­ci pod­le­ga­ją obo­wiąz­ko­wi szkol­ne­mu”.

Tyle, że ob­ni­że­nie wieku szkol­ne­go ogło­szo­no w 2008 r. Wtedy tę de­cy­zję uza­sad­nia­no do­świad­cze­nia­mi eu­ro­pej­ski­mi i chę­cią wcze­śniej­sze­go wpro­wa­dze­nia mło­dzie­ży na rynek pracy.

Wię­cej na ten temat w „Rzecz­po­spo­li­tej”.

(„Rzecz­po­spo­li­ta”, TR)

About TV Włodawa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

12345

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

10 odwiedzających teraz
0 gości, 10 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 11 o godz. 12:04 am UTC
Ten miesiąc: 21 o godz. 10-01-2023 07:12 am UTC
Ten rok: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC