Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / Przygotowania do sezonu w Okunince
biale

Przygotowania do sezonu w Okunince

Wójt gminy Włodawa Dariusz Semeniuk przedstawił radnym informację o przygotowaniach samorządu do sezonu turystycznego w 2019 roku. Informacja dotyczy przede wszystkim Okuninki i Jeziora Białego.

Utrzymanie czystości

Na mocy uchwały Rady Gminy Włodawa, z 26 kwietnia, gmina Włodawa przejęła od powiatu włodawskiego realizację zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych dróg powiatowych w Okunince” w okresie od 1 maja do 31 sierpnia. Do głównych zadań gminy należy: ręczne lub mechaniczne zamiatanie jezdni, chodników i parkingów, ustawienie przy chodnikach koszy ulicznych nie mniej niż 50 sztuk, zbieranie śmieci zalegających w pasie drogowym, opróżnianie koszy na śmieci (codziennie, w razie potrzeby wielokrotnie w ciągu dnia przez cały okres zadania), wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko śmieci.

Poza tym, zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Włodawa, odbiory z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe bądź inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, będą się odbywać dwa razy w tygodniu w okresie od czerwca do sierpnia. Z zastrzeżeniem, że odbiór wszystkich frakcji odbywać się będzie w każdy poniedziałek, natomiast w piątki będą odbierane dodatkowo odpady zmieszane i pozostałości po segregacji. Poza sezonem letnim, oprócz dni wyznaczonych w harmonogramie, odbiór odbywa się na telefoniczne zgłoszenie.

Z kolei z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne, położonych w Okunince i Orchówku (hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, handlowo- usługowe, itp.) odbiór będzie się odbywał trzy razy w tygodniu w okresie czerwiec – sierpień. W każdy poniedziałek będą odbierane wszystkie frakcje, natomiast w środy i piątki dodatkowo odpady zmieszane, pozostałości po segregacji.

Warto też dodać iż wzdłuż plaży Jeziora Białego przemalowano i zamontowano 90 sztuk koszy zgrupowanych w sposób umożliwiający szczegółową segregację, czyli po trzy stojaki w danym miejscu. Założono kolorowe worki, zgodnie z frakcjami szczegółowej segregacji (kolor czarny – zmieszane, kolor zielony – szkło, kolor żółty – tworzywa sztuczne, metale).

Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe na plaży J. Białego, w tym wymiana przepełnionych worków, transport i zagospodarowanie zebranych odpadów. Na bieżąco usuwane są dzikie wysypiska (m.in. za przepompownią w Okunince). W ramach prac porządkowych zamontowano także stojaki na rowery, ławki i dodatkowe kosze na śmiecie przy ławkach. Prowadzone są też naprawy molo pływającego, tablic informacyjnych, ławek i konstrukcji placu zabaw.

Szalety

Gmina Włodawa zorganizowała przetarg pisemny na dzierżawę szaletów publicznych w Okunince (szalet przy OSIR-ze, szalet przy Rusałce i kontener sanitarny). Z uwagi na brak ofert przetargowych został on zamknięty wynikiem negatywnym. Obecnie wpłynęła oferta osoby zainteresowanej dzierżawą szaletów, pod warunkiem zwiększenia stawki opłat za korzystanie z sanitariatów.

Stąd też na sesję Rady Gminy Włodawa przygotowano projekt uchwały w sprawie zwiększenia stawki opłat za korzystanie z szaletów z 1,00 zł do 2,00 zł oraz za korzystanie z natrysku z dotychczasowej kwoty 5,00 zł do 7,00 zł. Przeprowadzono również rozmowy z przedsiębiorcami, które doprowadziły do uzyskania zgody na nieodpłatne udostępnienie sanitariatów turystom przez właścicieli ośrodka „Astur” oraz właściciela klubu „Kotwica”.

Bezpieczeństwo

20 maja w Urzędzie Gminy Włodawa odbyło się posiedzenie dotyczące „Analizy zagrożeń oraz stanu bezpieczeństwa w miejscowości Okuninka w sezonie turystycznym 2019”. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie i Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim.

Na posiedzeniu poruszono tematy: analiza wypadków w obszarze wodnym w minionym sezonie turystycznym (przyczyny, miejsca, wypadki najczęstsze), identyfikacja miejsc, w których wstępuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji, analiza oznakowania terenu Jeziora Białego, analiza monitoringu w Okunince, lokalizacja kąpielisk nad Jeziorem Białym oraz zapewnienie na nich stałej kontroli przez ratowników. Analizując zagrożenia dla osób kąpiących się, wymieniano takie jak: wpływanie na strefy o znacznych głębokościach na materacach pneumatycznych, często po alkoholu.

Skoki do wody na niestrzeżonych i płytkich miejscach, niestosowanie się do uwag ratowników, korzystanie ze sprzętu pływającego bez niezbędnych zabezpieczeń (kamizelki ratunkowe) oraz po spożyciu alkoholu. Zasugerowano, by ustawić na plaży na wysokości lokalu „Kotwica”, po lewej stronie pomostu pływającego znak „czarny punkt wodny” – tablice do oznakowania punktu już zamówiono. W miejscu tym w ciągu 10 lat utonęło 5 osób oraz było 7 wypadków połamania kręgosłupa.

Przedstawiciele KPP we Włodawie zwrócili uwagę, iż fundusze przeznaczone na zakwaterowanie funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie są niewystarczające. Komenda Wojewódzka zamierza oddelegować 16 policjantów do Okuninki w bieżącym sezonie. Zauważyli jednak, że jeżeli kwota ta nie zostanie zwiększona adekwatnie do potrzeb, liczba funkcjonariuszy w Okunince będzie musiała być drastycznie zmniejszona.

Kąpieliska i ratownicy

Gmina Włodawa, wzorem lat ubiegłych, organizuje 2 kąpieliska nad Jeziorem Białym: wewnątrz pomostu pływającego cumowniczego, w północno-wschodniej części Jeziora Białego oraz kąpielisko na wschodnim brzegu jeziora, wzdłuż ogólnodostępnej plaży od ośrodka Instal do słomianych parasoli ustawionych na plaży. Sezon kąpielowy dla obu kąpielisk określono na czas od 29 czerwca do 31 sierpnia.

Kąpieliska będą strzeżone przez 6 ratowników wodnych Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim. Ponadto, nad bezpieczeństwem wypoczywających nad jeziorem czuwać będzie łódź motorowa z załogą KPP we Włodawie oraz całodobowo 2-osobowa załoga WOPR-u z łodzią motorową. Woda w kąpieliskach zostanie przebadana czterokrotnie zgodnie z wymogami, według ustalonego z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włodawie harmonogramu.

Ponadto w uchwalonym wykazie kąpielisk na 2019 rok, oprócz dwóch kąpielisk organizowanych przez Gminę Włodawa uwzględniono, zgodnie ze złożonymi wnioskami organizatorów dwa inne kąpieliska: kąpielisko „Astur” – usytuowane przy Ośrodku Astur-Okuninka XII-6, w zachodniej części Jeziora Białego oraz kąpielisko „Świtezianka” – usytuowane przy Ośrodku Świtezianka – Okuninka X-1 w zachodniej części Jeziora Białego.

Taxi na obwodnicy

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Włodawa, z dnia 29 marca, zawarto porozumienie z Gminą Miejską Włodawa (6 maja) dotyczące udzielania licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką osobową na obszarze gminy Włodawa. Po uzgodnieniu ze starostą włodawskim i Zarządem Dróg Powiatowych we Włodawie wyznaczono miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych w Okunince przy drodze powiatowej na wysokości Willi Słonecznej. Miejsce zostanie oznakowane odpowiednimi znakami informacyjnymi.

Monitoring

W Okunince funkcjonuje 9 kamer. W czerwcu zostanie zainstalowana kamera obrotowa na plaży głównej, która uległa poważnemu uszkodzeniu w ubiegłym sezonie i po naprawie jest już sprawna. Nagrania z kamer są często wykorzystywane przez policję w prowadzonych dochodzeniach.

źródło: Nowy Tydzień (a)

About TV Włodawa

19 odwiedzających teraz
0 gości, 19 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 25 o godz. 02:07 am UTC
Ten miesiąc: 56 o godz. 08-04-2022 03:45 pm UTC
Ten rok: 160 o godz. 07-07-2022 04:24 pm UTC