Home / Aktualności / Prośba do radnych w sprawie ”Starej Kaflarni”
kaflarnie projekt

Prośba do radnych w sprawie ”Starej Kaflarni”

Prośba do radnych o rewizję poglądów dot. rewitalizacji. Fakty dotyczące projektu pn. „Nadbużański obszar „Starej Kaflarni” nowym zapleczem kulturalno-turystycznym miasta Włodawy”

Koszt Projektu

Całkowita wartość Projektu wynosi 11.582.959,55 zł, w tym kwota dofinansowania z funduszy UE w wysokości 8.003.070,19 zł. Wkład własny miasta, to 3.579.889,36 zł. Przewidujemy, że powyższe kwoty po przeprowadzonych przetargach proporcjonalnie się obniżą. Wkład własny to ok. 1 mln zł w 2014 r. oraz ok. 2 mln w roku 2015. Zadłużenie miasta pod koniec 2014 roku wyniesie ok. 21,3 mln, na inwestycję „Nadbużański…” przewidujemy w 2015 roku kredyt w wysokości 500 tys. zł, który po przetargach może się okazać zbędny.

Kolejne zadłużenie”

Wszystkie gminy, które inwestują, posiadają zadłużenie, ale również zwiększa się ich majątek. Obecnie majątek Włodawy w wyniku realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych wynosi ok. 55 mln zł przy kwocie zadłużenia 22,5 mln zł. W przypadku realizacji projektu „kaflarnianego” majątek miasta wzrośnie do kwoty ok. 65 mln zł a zadłużenie spadnie do 21,3. Każdy poprzedni projekt realizowany był ze środków unijnych, dostępnych w oprocentowaniu najwyższym z wówczas możliwych.

Rozdzielenie inwestycji

W konkursie „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich” dotyczącym Kaflarni projekt realizowany na obszarze objętym rewitalizacją musiał mieć charakter kompleksowy, tzn. uwzględniać minimum trzy z poniższych kategorii inwestycji:

  • obiekty budowlane (publiczne),

  • zieleń i małą architekturę (w tym np.: parki, altany, skwery, zieleńce, ławki, fontanny, punkty widokowe itp.),

  • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (wodno – kanalizacyjnej, c.o., energetycznej, telekomunikacyjnej itd.),

  • elementy układu komunikacyjnego (w tym np.: drogi, ścieżki rowerowe, ulice, parkingi, alejki, chodniki wraz z oświetleniem),

  • adaptacja budynków na cele gospodarcze, społeczne, turystyczne, kulturalne;

  • przestrzeń publiczna (w tym np. place, rynki),

  • rehabilitacja tkanki mieszkaniowej (projekty z zakresu mieszkalnictwa muszą dotyczyć zespołu budynków oraz ich otoczenia).

Jednocześnie pozycja „roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych)” nie mogła przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Inwestycji nie można „rozdzielić” np. wykonując tylko remont dróg, dofinansowanie obejmuje cały projekt.

Utrzymanie obiektów realizowanych w Projektach

Biblioteka: wartość projektu 3 642 351,59 zł; dofinansowanie 2 094 376,00 zł; dofinansowanie stanowi 57,5 % kosztów kwalifikowalnych. Możliwa była rezygnacja z realizacji projektu lub realizacja przy zmniejszonym dofinansowaniu. Wyrównanie dofinansowania do poziomu 70% jest nadal możliwe w przypadku pojawienia się wolnych środków w ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria II – Infrastruktura kultury. W marcu 2014 r. kolejny raz Gmina Miejska Włodawa zwróciła się z wnioskiem o wyrównanie dofinansowania do kwoty 70%. Koszty utrzymania biblioteki za 2009 r. zakup usług remontowych – 5 856,81 zł, energia – 31 200,80 zł. Koszty utrzymania biblioteki z 2013 r. zakup usług remontowych – 0 zł, energia – 33 348,52 zł (przy dobudowanym piętrze).

Pozyskiwanie funduszy na kolejne lata programowania

Obecne zadłużenie miasta jest bezpieczne, na co wskazuje Wieloletnia Prognoza Finansowa na bieżąco nadzorowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Włodawa w kolejnym oprogramowaniu na lata 2014-2020 będzie mogła brać udział. W ramach projektu Włodawski Obszar Funkcjonalny wykonana zostanie w najbliższym czasie dokumentacja techniczna dotycząca Czworoboku (z 90% dofinansowaniem). Badania archeologiczne są już ukończone.

Rewitalizacja czworoboku priorytetem

Przy Czworoboku zaplanowany jest remont dróg, chodników, zieleńców i patio. Budynek czworoboku należy do różnych podmiotów, nie miejskich. Czy remont okolic budynku sprawi, że nagle pojawią się tam parasole, muzyka i zacznie tętnić życie?

Oferta turystyczna

Nasze miasto znane jest jako Miasto Trzech Kultur, ale również z „pomiaru wody na Bugu”. Wielu turystów zainteresowanych jest terenami przygranicznej rzeki, ten teren również należy uatrakcyjnić. Zejście ul. Mostową z „kocimi łbami”, przystań kajakowa, schronisko, kawiarnia, obiekt kultury, amfiteatr, oświetlona promenada nadbużańska z ławeczkami i siłownią na powietrzu, uporządkowany park przy cerkwi i wyremontowana ulica Spokojna…to zdecydowanie ciekawa propozycja dla turysty.

Obiekty Włodawskiego Domu Kultury

W obecnym budynku Włodawskiego Domu Kultury trwają remonty. Budynek znajduje się w centrum miasta, posiada salę kinową,  nie jest przeznaczony na sprzedaż! Sala kinowa pozostanie przy WDK! Dom kultury jako jedyna miejska jednostka może prowadzić działalność gospodarczą, zarabiając, pozyskując fundusze na działalność bieżącą czy organizację imprez. Nowy budynek nie będzie generował wielkich kosztów utrzymania, dzięki zastosowaniu alternatywnych źródeł energii np. pomp ciepła. Przewidywany koszt – 15 tys. miesięcznie.

Wizja funkcjonowania amfiteatru”

Opracowywana jest strategia działania Włodawskiego Domu Kultury, dyrektor WDK zobowiązany jest do przygotowania oferty na najbliższe lata funkcjonowania instytucji, w planach jest organizacja imprez kulturalnych z pozyskanych funduszy w projektach miękkich. W projekcie przewidziano miejsce na scenę, którą miasto już posiada.

Niewykorzystana przystań kajakowa”

Dzięki uporządkowaniu terenu i atrakcyjnej ofercie przewidzianej w działalności jednostki kultury, przystań kajakowa będzie częściej wykorzystywana przez turystów, którzy zachęceni ofertą zechcą dobić do przystani. Projekt turystyczny oraz projekt dot. kaflarni zostały złożone w tym samym czasie, jako dwa komplementarne wnioski. Projekt turystyczny, który zawierał m.in. budowę przystani otrzymał dofinansowanie (75%) w roku 2011 natomiast projekt „kaflarniany” czekał na liście rezerwowej, stad opóźnienie które nie pozwoliło w pełni wykorzystywać przystani

Wiele potrzebniejszych inwestycji do wykonania”

Jakie inwestycje „potrzebne do wykonania” mają szansę na dofinansowanie w okresie programowania 2014-2020 zdaniem radnych i z jakiego oprogramowania?

Blokada dopiero na finiszu?

Projekt powstał zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Miejską Włodawy strategią na lata 2009-2015. Złożony do Urzędu Marszałkowskiego został w 2010 roku, przez ostatnie lata za zgodą radnych miejskich powstawała dokumentacja techniczna dotycząca projektu „kaflarnianego”. Powstaje pytanie, dlaczego na tym etapie radni nie wstrzymali wydatków na przedmiotową inwestycję. Projekt przewiduje zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie dokumentacji technicznej w 75%.

Przedsiębiorcy włodawscy

W takcie realizacji projektu wielu naszych przedsiębiorców znajdzie pracę jako wykonawcy czy podwykonawcy projektu. Wiele osób zostanie zatrudnionych przy inwestycji w ciągu najbliższych dwóch lat.

Realizacja inwestycji tzw. „schetynówki”

Wkład własny gminy na realizację inwestycji dot. przebudowy ulic Jasnej, Czerwonego Krzyża, ks. Sanguszki zabezpieczony jest w budżecie miasta na 2014 rok.

Peryferyjne położenie obiektu”

Nie każde miasto w Polsce może pochwalić się tak pięknym terenem „peryferyjnym”. Według wielu mieszkańców Włodawy jest to doskonały pomysł, by wszelkie imprezy odbywały się właśnie na tych terenach, jednocześnie promując nasze miasto, znane z codziennego komunikatu o stanie wody na Bugu. Wzdłuż ulicy Mostowej zaplanowana jest budowa ciągu komunikacyjnego (podjazdu) wspomagającego dostęp dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Promenada będzie doskonałym miejscem spacerów i wypoczynku również dla ludzi starszych.

Brak miejsc parkingowych i monitoringu”

W dokumentacji technicznej zaplanowane i zaprojektowane są również miejsca parkingowe w ilości ok. 50 oraz monitoring budynku kaflarni, promenady nadbużańskiej i parku przy cerkwi.

Specyficzna lokalizacja obiektu”

W latach 2010-2011 prowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Ustalenia warunków posadowienia obiektów po „starej kaflarni” dokonano na podstawie opinii geotechnicznej. Ponadto zgodnie ze „Studium dla potrzeby ochrony przeciwpowodziowej – etap I, miasto Włodawa, rzeka Bug” nie istnieje zagrożenie zalewania tego terenu.

We Włodawie jest wiele potrzeb, mieszkańcy są w trakcie wpisywania ich do strategii Włodawy na lata kolejne (w ramach Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego). Na realizację przyszłych inwestycji musimy fundusze zdobyć, wziąć udział w konkursie, wygrać, na Projekt kaflarniany przez część radnych odrzucany, fundusze już nam podarowano, nie ma możliwości przeniesienia ich na realizację innej inwestycji. Czy stać nas na zwrot 8 mln zł? Zakup ośmiu milionów za trzy? Arytmetyka jest prosta. Nie bądźmy jedyną gminą w kraju, która zwraca ciężko pozyskane fundusze europejskie. Każda choćby najmniejsza gmina stara się o pozyskanie funduszy unijnych, a my się ich pozbywamy.

Załóżmy, że oddajemy „prezent” w postaci 8 milionów zł… Kaflarnia nadal stoi niewykorzystana…ulice, park są nie wyremontowane…nie ma promenady… Pozostajemy z 1 milionem w 2014 roku, który miał stanowić wkład własny… Co zrobimy z 1 milionem zł? Wyremontujemy jedną ulicę? Którą?

Pozostał tydzień na podjęcie decyzji. Czy włodawscy radni, przeciwni projektowi, chcą uszczęśliwić kolejną, nie swoją gminę, będącą na liście Urzędu Marszałkowskiego?

źródło: IAS

Zespół projektowy

About TV Włodawa

5 odwiedzających teraz
1 gości, 4 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 9 o godz. 01:08 am UTC
Ten miesiąc: 29 o godz. 05-01-2024 01:42 am UTC
Ten rok: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC