Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / Odpady po nowemu
segregacja-696x329

Odpady po nowemu

(11 stycznia) Na nadzwyczajnej sesji Rada Gminy Włodawa zdecydowała o podwyższeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Ustalono, że mieszkańcy, którzy będą prowadzili segregację odpadów w gospodarstwie w sposób selektywny, czyli sortując śmieci na 5 frakcji, zapłacą 8 zł od osoby miesięcznie, natomiast mieszkańcy, którzy nie będą segregować śmieci zapłacą 18 zł miesięcznie od osoby.

Podczas sesji nadzwyczajnej podwyższono również stawki opłat dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, rozliczanych na podstawie zadeklarowanej pojemności pojemnika.

W przypadku segregowania odpadów ustalono opłaty od wielkości zadeklarowanego pojemnika, tj. za pojemnik o pojemności: 120 litrów w kwocie 66,05 zł, 1100 litrów w kwocie 269,40 zł, 7000 litrów w kwocie 1892,26 zł.

Stawki za odpady niesegregowane w przeliczeniu na wielkość zadeklarowanego pojemnika przedstawiają się następująco: 120 litrów w kwocie 86,90 zł, 1100 litrów w kwocie 368,47 zł oraz 7000 litrów w kwocie 2581,19 zł.

Trzecią grupą, dla której ustalono nowe ceny za odbiór odpadów są właściciele nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie. Ustalono, że opłata liczona za 1 metr sześcienny zużytej wody z danej nieruchomości wynosić będzie 8,69 zł przy segregacji odpadów oraz 10,42 zł przy braku segregacji odpadów.

Dla właścicieli domków letniskowych lub działek wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku ustalona została opłata ryczałtowa w wysokości 264,20 zł przy zadeklarowanej segregacji oraz 347,60 zł przy braku segregacji.

Opłaty zaczną obowiązywać po upływie 14 dniu od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, a o wysokości stawek każdy zostanie powiadomiony indywidualnie. Ważne jest, że w związku ze zmianą stawek opłat nie ma potrzeby zmiany złożonych już deklaracji.

Zmiana deklaracji jest wymagana w sytuacji zmiany sposobu gromadzenia odpadów, czyli z braku segregacji na segregację lub odwrotnie oraz w sytuacji zaistnienia zmian mających wpływ na kwotę naliczania opłaty za śmieci, m.in. zmiana liczby zamieszkujących osób w gospodarstwie domowym, zmian własności czy funkcjonowania, rozpoczęcia lub zawieszenia prowadzenia działalności.

Podniesienie opłaty za śmieci spowodowane jest niedoszacowaniem obowiązującej do tej pory opłaty do rzeczywistych ponoszonych kosztów odbioru i zagospodarowania śmieci w gminie Włodawa.

Zgodnie z ustawą, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Łączny koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w 2018 roku wyniósł gminę Włodawa 1 678 198,20 zł. Natomiast przychody w 2018 roku, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Włodawa, wyniosły 948 513,13 zł.

Na podstawie danych ewidencyjnych system gospodarki odpadami na koniec 2018 roku nie bilansuje się więc o kwotę 729 685,07 zł. Władze gminy widzą kilka przyczyn tej sytuacji. Po pierwsze na koszt ten znaczny wpływ miała źle prowadzona segregacja lub jej brak przy jednoczesnym deklarowaniu jej prowadzenia. Wynika to z ilości ton śmieci niesegregowanych w zestawieniu do złożonych deklaracji.

Drugi czynnik to znaczne zaległości w płaceniu za śmieci zarówno u mieszkańców gminy, jak i w pozostałych grupach. Jednak te zaległości są przez gminę oszacowane i stopniowo egzekwowane. Trzecim czynnikiem wzrostu cen jest składanie deklaracji niezgodnej ze stanem faktycznym, na przykład poprzez wskazywanie zaniżonej liczby mieszkańców lub ilości wygenerowanych odpadów.

– Mamy nadzieję, że likwidacja tzw. gniazd kontenerowych w Okunince oraz prowadzona kontrola ilości oddawanych śmieci do złożonych w gminie deklaracji w znacznym stopniu zniweluje te nieprawidłowości – mówi wójt Dariusz Semeniuk. – Nie może być tak, że gmina, a przez to podatnicy, będzie płacić za podrzucane śmieci.

Dołożenie z budżetu gminy do gospodarki odpadami kwoty ponad 700 tys. złotych w 2018 roku jasno pokazuje, jaki mamy problem w tej kwestii. Niedopuszczalne jest, aby gmina nadal dokładała do gospodarki odpadami tak wielkie pieniądze, bo skutkuje to między innymi brakiem tak bardzo potrzebnych w naszej gminie inwestycji. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby te koszty się bilansowały.

Jesteśmy już po renegocjacji umowy z Gminnym Zakładem Komunalnym na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy. Zleciłem również pracownikom kontrolę jakości segregacji odbieranych śmieci, a także weryfikację złożonych deklaracji ze stanem faktycznym. Dołożymy również starań, aby wychwycić wszystkich tych, którzy nie mają złożonych deklaracji i podrzucają nam śmieci. Jednak mieszkańcy muszą również zrozumieć, że obowiązujące od 2015 roku stawki były niewystarczające i muszą być podniesione, bo gmina nie może dokładać do gospodarki odpadami.

Dla przypomnienia: Rada Gminy Włodawa, w sierpniu 2018 roku, podjęła uchwałę o nowym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodawa, który wprowadza segregację odpadów na pięć frakcji od 1 stycznia 2019 roku. Tym samym gmina Włodawa dostosowała się do nowych regulacji prawnych dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. Ponadto regulamin ten likwiduje tzw. gniazda kontenerowe w Okunince i Orchówku, przeznaczone dotychczas dla właścicieli domków letniskowych i wprowadza odbiór odpadów spod posesji.

źródło: Nowy tydzień (a)

About TV Włodawa

24 odwiedzających teraz
1 gości, 23 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 41 o godz. 01:43 am UTC
Ten miesiąc: 212 o godz. 08-04-2019 01:03 pm UTC
Ten rok: 398 o godz. 02-24-2019 11:41 am UTC