Home / Aktualności / OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
DSC06757

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

W związku z rozporządzeniem Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w załączeniu przekazuję obwieszczenie Wojewody Lubelskiego.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 lutego 2014 r.
Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubelskiego.
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości
jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.
1342, z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń obejmujący obszar powiatów: bialskiego, m. Biała Podlaska, radzyńskiego, parczewskiego,
lubartowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, chełmskiego, m. Chełm.
§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje się:
1) prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;
2) wprowadzania do gospodarstwa utrzymującego świnie:
a) dzików padłych,
b) dzików odstrzelonych, ich tusz, mięsa lub produktów mięsnych nie poddanych obróbce cieplnej przeprowadzonej w temperaturze co najmniej 80°C, którą
uzyskuje się wewnątrz mięsa lub produktu,
c) ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików,
d) produktów, surowców i innych przedmiotów, w tym wyposażenia myśliwskiego oraz broni, które mogą spowodować szerzenie się wirusa afrykańskiego
pomoru świń.
§ 3. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się:
1) wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz ich stałe utrzymywanie
w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
2) trzymanie świń w zamknięciu w pomieszczeniach gospodarskich;
3) bieżące poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń;
4) zaopatrywanie, z zastrzeżeniem § 7, wszystkich przemieszczanych świń w świadectwo zdrowia wystawiane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej lub wyznaczonego
przez ten organ urzędowego lekarza weterynarii na podstawie art. 16 lub 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 Nr 112,
poz. 744, z późn. zm.), które zawiera co najmniej:
a) nazwę organu wydającego świadectwo,
b) numer świadectwa,
c) liczbę świń,
d) numery identyfikacyjne świń,
e) pochodzenie świń,
f) miejsca przeznaczenia świń,
g) środek transportu świń i jego numer rejestracyjny,
h) poświadczenie o spełnianiu wymagań zdrowotnych dotyczących świń ustalonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
i) informację o występowaniu choroby Aujeszky’ego w stadzie pochodzenia świń,
j) datę, pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii;
5) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
§ 4. Na obszarze wskazanym w § 1:
1) każdego odstrzelonego dzika niezwłocznie dostarcza się wraz z patrochami i narogami do położonego na obszarze wskazanym w § 1:
a) punktu skupu dziczyzny lub zakładu przetwórstwa dziczyzny lub
b) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i skóry dzików;
2) tusze oraz skóry odstrzelonych dzików mogą być przemieszczone z punktów i zakładów, o których mowa w pkt 1 wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia ujemnego
wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń;
3) padłe świnie mogą być wywożone do zakładów utylizacyjnych po wcześniejszym zgłoszeniu padnięć świń do powiatowego lekarza weterynarii;
4) podmiot, któremu dostarczono odstrzelone dziki jest zobowiązany do zbierania i zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym
patrochów i narogów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002
(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1—33);
5) powiatowy lekarz weterynarii pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego w przypadku:
a) zgłoszeń padłych świń przy przekroczeniu odsetka padnięć w stadzie powyżej: prosięta – 20%, warchlaki – 10%, tuczniki – 5%;
b) każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do punktu skupu dziczyzny lub zakładów, o których mowa w § 4 pkt 1;
c) każdego padłego dzika;
6) wszystkie osoby mające kontakt z dzikami, ich tuszami, skórami lub mięsem oraz produktami mięsnymi niepoddanymi obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej
80°C, którą należy uzyskać wewnątrz mięsa lub produktu, muszą przed wejściem do pomieszczeń gospodarskich, w których utrzymywane są świnie stosować
odpowiednie środki higieny, w tym co najmniej:
a) stosowanie dezynfekcji obuwia poprzez wejście na maty dezynfekcyjne, nasączone odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym w stężeniu zapewniającym
skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
b) stosowanie dezynfekcji rąk środkami dezynfekcyjnymi
c) dokonać zmiany odzieży mającej kontakt z dzikami, ich tuszami, skórami lub mięsem oraz produktami mięsnymi niepoddanymi obróbce cieplnej
w temperaturze co najmniej 80°C, którą należy uzyskać wewnątrz mięsa lub produktu oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego pochodzących
z dzików.
§ 5. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce przeznaczenia zwierząt przechowuje przez okres trzech lat kopie świadectw zdrowia, o których mowa
w § 3 pkt 4.
§ 6. 1. W punktach skupu dziczyzny i zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1, tusze dzików i skóry przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi
nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt.
2. Tusze dzików przechowywane w zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b, mogą być przeznaczone wyłącznie do produkcji mięsa przeznaczonego na użytek
własny.
§ 7. Świadectwa zdrowia, o których mowa w § 3 pkt 4, nie wystawia się w przypadku, gdy jest ono wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky’ego u świń (Dz. U. z 2012 r. 1440, z późn. zm.).
§ 8. Na obszarze wskazanym w § 1 obowiązuje zakaz uboju świń na użytek własny w gospodarstwie, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz.1370).
§ 9. Uchyla się rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru
świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 4613).
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wojewoda Lubelski
Jolanta Szołno-Koguc

About TV Włodawa

18 odwiedzających teraz
0 gości, 18 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 20 o godz. 12:23 am UTC
Ten miesiąc: 21 o godz. 10-01-2023 07:12 am UTC
Ten rok: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC