Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / Konkurs Fotograficzny „Powiat Włodawski w Obiektywie”
Zrzut ekranu 2017-08-02 o 09.39.07

Konkurs Fotograficzny „Powiat Włodawski w Obiektywie”

Starostwo Powiatowe we Włodawie jest organizatorem Konkursu Fotograficznego „Powiat Włodawski w Obiektywie”. Prace można nadsyłać w formie elektronicznej do 17 września. Na najlepsze fotografie czkają cenne nagrody.

Konkurs rozpoczął się 26 lipca i trwa do 17 września. Zdjęcia konkursowe obejmują sześć obszarów tematycznych, które powinny dotyczyć zdjęcia: – krajobraz, – zwierzęta, – zabytki, – ludzie, – fotoreportaż, – bezgraniczne możliwości (kategoria specjalna). Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać na adres: konkurs@powiat.wlodawa.pl maksymalnie 3 zdjęcia, z wyjątkiem kategorii „Fotoreportaż”, gdzie można zgłaszać do 5 zdjęć. Spośród nadesłanych zdjęć Jury przyzna: a) Grand Prix Konkursu i nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł, b) Grand Prix w kategorii „Bezgraniczne Możliwości” i nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł, c) 2 wyróżnienia i nagrodę pieniężną w kwocie po 100 zł.

 

Regulamin

Konkursu Fotograficznego „Powiat Włodawski w Obiektywie”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Powiat Włodawski w Obiektywie”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Starostwo Powiatowe we Włodawie,

z siedzibą przy al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, zwanym dalej „Organizatorem”,

e-mail: starostwo@powiat.wlodawa.pl,

tel.: 82 572 56 90

1.2 Każdy z Uczestników Konkursu, przystępując do niniejszego Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.

1.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 26 lipca 2017 r. i trwa do 17 września 2017 r.

1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.3, o czym poinformuje Uczestników Konkursu, m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.powiatwlodawski.pl

1.5 Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar powiatu włodawskiego.

2. FOTOGRAFIE

2.1 Obszary tematyczne, których powinny dotyczyć zdjęcia:

- Krajobraz

- Zwierzęta

- Zabytki

- Ludzie

- Fotoreportaż

oraz kategorii specjalnej:

- Bezgraniczne możliwości

2.2 Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

2.3 Zdjęcia na Konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:konkurs@powiat.wlodawa.pl z dopiskiem w tytule: „Powiat Włodawski w Obiektywie” – ZGŁOSZENIE

2.4 Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 8 MB, rozdzielczość: min 300 dpi, kolory w standardzie RGB.

2.5 Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich,
w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne
i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

3. UCZESTNICY

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.

3.2 Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 3.1,
w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym
w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć oraz filmów nadesłanych przez Uczestników.

3.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

3.4 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać na adres:konkurs@powiat.wlodawa.pl maksymalnie 3 zdjęcia mieszczące się w kategoriach wymienionych w pkt. 2.1 Regulaminu
z zastrzeżeniem punktu 4.2.

4.2 W kategorii „Fotoreportaż” można zgłaszać do 5 zdjęć.

4.3 Przesłanie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Powiat Włodawski w Obiektywie”.

4.4 Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę, aby jego dane osobowe zostały umieszczone na listach rankingowych i/lub zostały wykorzystane w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu.

4.5 Wraz z przesłanymi zdjęciami do Konkursu należy przesłać swoje dane czyli: imię
i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, nr telefonu i adres e-mail.

4.6 Do konkursu można dokonać tylko jednego zgłoszenia.

Świadome, wielokrotne zgłaszanie się do konkursu, przez tę samą osobę, skutkować będzie dyskwalifikacją z Konkursu.

4.7 Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 26 lipca 2017 r. do 17 września 2017 roku – decydować będzie data przesłania zdjęć.

4.8 Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie oświadcza, że:

- przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;

- udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora na potrzeby realizacji Konkursu
i promocji Powiatu Włodawskiego, jak również na wszystkie inne czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym do produkcji kalendarza oraz wystawy fotograficznej, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem 6 niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną
i komputerową.

4.9 Każde zdjęcie musi posiadać: tytuł, kategorię, opis zdjęcia, w tym miejsce zrobienia zdjęcia, rok, w którym zostało wykonane zdjęcie.

4.10 W przypadku, o którym mowa w punkcie 3.1 i 3.2 (ograniczona zdolność do czynności prawnych), zgłoszenie powinno zawierać zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w powołanym punkcie. Zgoda w postaci skanu pisma powinna zostać przesłana na skrzynkę kontaktową konkurs@powiat.wlodawa.pl . Tytuł maila powinien zawierać „imię i nazwisko” użytkownika użyte do zgłoszenia.

4.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy zgłoszeniu, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

4.12 W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

4.13 Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, że:

4.13.1 Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie,
w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję.

4.13.2 Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.powiatwlodawski.pl oraz serwisach społecznościowych w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

4.13.3 W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,
w wydawnictwach Organizatora, na stronie internetowej, a także na ich wykorzystywanie
w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie
i Intranecie, TV, w kalendarzu, wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.

4.13.4 Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu
z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii,
a w przypadku pokrycia przez ww. podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 4.13.1, ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

4.14 W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa
w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną
i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji, o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

5. OCENA ZDJĘĆ

5.1 Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5.2 Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.

5.3 Spośród nadesłanych zdjęć Jury przyzna:

a) Grand Prix Konkursu i nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł

b) Grand Prix w kategorii „Bezgraniczne Możliwości” i nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł

c) 2 wyróżnienia i nagrodę pieniężną w kwocie po 100 zł.

5.4 Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

5.5 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu,

5.6 Organizator będzie informować o wynikach Konkursu na stronie internetowej i serwisach społecznościowych wraz z imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę.

5.7 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej do dnia 31 października 2017 r.

5.8 Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody.
W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnej Organizator może wymagać pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.

5.9 Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent rzeczowy.

Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

5.10 Nagrody nieodebrane do 15 grudnia 2017 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

5.11 W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

5.12 Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród Konkursu. W każdym przypadku będą to nagrody o nie mniejszej wartości od nagród wskazanych w punkcie 5.3.

5.13 Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

5.14 Nieprzekazanie nagrody wskutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.powiatwlodawski.pl .

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.

6.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

6.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6.5 Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie platformy internetowej dla publicznego udostępniania zdjęć, stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie ze zdjęcia, Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.

6.6 Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem.

6.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2017 roku.

6.8 Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej Uczestnik potwierdza,
że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulamin

About TV Włodawa

16 odwiedzających teraz
2 gości, 14 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 30 o godz. 01:29 am UTC
Ten miesiąc: 229 o godz. 06-21-2018 05:32 pm UTC
Ten rok: 229 o godz. 05-16-2018 10:27 am UTC