Home / Kultura / Sztuka / Konferencja o nowych środkach unijnych i starych potrzebach
strostwo

Konferencja o nowych środkach unijnych i starych potrzebach

W Dworze nad Bugiem w Majdanie Stuleńskim samorządowcy rozmawiali o Włodawskim Obszarze Funkcjonalnym i nowym wymiarze partnerstwa w polityce regionalnej. Głównym organizatorem był samorząd miejski Włodawy, ale wśród obecnych byli gospodarze gmin z niemal całego powiatu i kilku ościennych. Obecny był również Wiesław Holaczuk – starosta włodawski z liczną delegacją powiatowych urzędników.

Podczas konferencji omówiona została metodologia prac nad dokumentami planistycznymi zawierającymi wyznaczenie granic miejskiego obszaru funkcjonalnego Włodawy wraz ze strategią rozwoju obszaru, w tym turystyki. Omówione zostały szczegółowe zadania partnerów w tym obszarze.
- Zaplanowane w projekcie zintegrowane działania mają na celu m.in. wzmocnienie współpracy między partnerskimi samorządów oraz powiązań funkcjonalnych między miastem Włodawa a jego otoczeniem – mówił Ryszard Boguszewski z firmy Eurocompass, która przygotowuje projekt. – Działania dobrano tak, aby osiągnąć cele projektu, spełniając warunek racjonalności. Zostały poprzedzone przeprowadzeniem wstępnej analizy. Opracowanie wspólnego dokumentu o charakterze planistycznym, wymaga zdiagnozowania obszaru funkcjonalnego i wyznaczenia dla niego kierunków rozwoju. Dokument ten nie będzie dotyczyć każdej gminy z osobna, lecz obejmie cały obszar funkcjonalny z uwzględnieniem efektu przenikania wynikającego ze wspólnych działań, wymiany doświadczeń, działań w partnerstwie. Wykonana zostanie analiza mająca na celu zweryfikowanie poprawności określenia granic obszaru funkcjonalnego oraz określenie różnych wariantów jego zasięgu.
W dyskusji nad projektem powołania WOF podnoszono jego konieczność ze względu na nowe rozdanie środków unijnych na lata 2014-20. Unijne programowanie na te lata zawiera m.in. wymóg łączenia się regionów w większe obszary skupione na wspólnych przesłankach ekonomicznych i geograficznych, które wykraczają poza ramy podziału administracyjnego kraju.
Jan Łukasik – wójt gminy Wola Uhruska zwrócił uwagę na konieczność wpisania w planach strategicznych budowy przejść granicznych – w Zbereżu i w Orchówku. Uznał także za konieczne wzmocnienie ciągów komunikacyjnych. – Położenie powiatu włodawskiego jest bardzo niekorzystne, peryferyjne – mówił wójt. – I tu u nas nic nie dzieje się przypadkiem, na wszystko musimy zapracować i o wszystko prosić. Dlatego też najważniejsze w naszym obszarze są dobre drogi. Chodzi o to, by turystów przyciągnąć na nasz teren. Do tego jednak, by połączyć turystykę krajową z zagraniczną konieczne są przejścia graniczne, których u nas brak.
Inni wójtowie (Tomasz Antoniuk – Urszulin i Tadeusz Sawicki – gm. Włodawa) zwrócili uwagę na potrzebę wydłużenia sezonu turystycznego, współpracę a leśnikami, przyrodnikami oraz lokalnym biznesem.
Z kolei starosta W. Holaczuk zaapelował o współpracę ponadlokalną, przedkładając interesy partykularne nad większymi, nawet ponadpowiatowymi. – Chodzi o to, by maksymalnie wykorzystać nowe środki unijne do rozwoju naszego regionu – mówił. – Jeśli sami sobie nie pomożemy, nikt o nas zabiegać nie będzie.
WOF
Zasięg planowanego włodawskiego obszaru funkcjonalnego wynika z podobieństwa cech geograficznych obszaru, wysokiego potencjału gmin partnerskich w zakresie rozwoju turystyki oraz przygranicznego położenia. Potencjałem terenu jest stan środowiska naturalnego i dogodne warunki do rozwoju turystyki. Planowany obszar funkcjonalny tworzy 11 JST – miasto Włodawa – lider zawartego porozumienia wspólnie z powiatem włodawskim i 9 gminami wiejskimi: Hanna, Hańsk, Ruda-Huta, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki. Grupa docelowa to gminy powiatu włodawskiego oraz granicząca z nimi Ruda-Huta i Sosnowica. Partnerzy wspólnie tworzą obszar ciągły przestrzennie wyodrębniony ze względu na zbliżone cechy geograficzne, społeczno-gospodarcze oraz potencjał w rozwoju turystyki. Włączenie do obszaru funkcjonalnego gminy Ruda-Huta wynika z istniejących relacji pomiędzy 7 JST powiatu oraz gminy Ruda-Huta wspólnie wchodzących w skład struktury Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” działającej od 2008 r. Gmina Sosnowica ma natomiast bardzo zbliżony do gmin powiatu włodawskiego potencjał w zakresie rozwoju turystyki. Dla gmin powiatu włodawskiego naturalnym centrum usług (szkolnictwo, usługi medyczne) jest centralne miasto Włodawa.

źródło: Starostwo Powiatowe we Włodawie

About TV Włodawa

14 odwiedzających teraz
4 gości, 10 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 14 o godz. 12:13 am UTC
Ten miesiąc: 30 o godz. 05-20-2024 11:39 pm UTC
Ten rok: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC